விஞ்ஞானி
அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல்
சமூக வலைத்தளம்
Advertisement
ViNaNiE
புத்தகம் மற்றும் ஆய்வு
கட்டுரைகள் தயாரிப்பதில்
உதவி பெற
மற்ற அறிவியல்
சார்ந்த
சேவைகளுக்கு
எங்களை தொடர்பு
கொள்ளுங்கள்
விஞ்ஞானி பதிப்பகம்
இணைப்புகள்
சமூக வலைத்தளம்
Copyright © 2016 by VINANIE  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: [email protected]

commercial cleaning broward
அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல்

பகுதி 1, எண் 1, பக்கங்கள் 54-66 (நவம்பர் 2016)
____________________________________________________________

நானோதுகள்: தயாரிப்பு முறைகள், பண்புகள் மற்றும்
நானோஉயிரியல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகள்

அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல்
பகுதி 1, எண் 1, பக்கங்கள் 54-66, நவம்பர் 2016 
பாரத்குமார் நாகராஜ், சந்திரா ச. பட், அணில் கு. சுரேஷ்

VIEW FULL TEXT IN PDF


திட்டசுருக்கம்

நானோஅறிவியல் மற்றும் நானோதொழில்நுட்பமானது பல்வேறு துறைகளில் மிகப் பெரிய வளர்ச்சி
அடைந்துள்ளது. இவற்றின் தனிப்பட்ட இயற்வேதிய பண்புகளினால் பல்வேறு துறைகளான உயிரியல்,
மருத்துவம் மற்றும் மின்னனுவியலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நானோதுகள்களின் தனிப்பட்ட பண்புகளான
அதிக பரப்பளவு/கொள்ளளவு விகிதம் மற்றும் குவாண்டம் அடைத்து வைத்தல் விளைவு ஆகியவை ஒரு
பெரிய பொருளுடன் ஒப்பிடும்போது குறிப்பிடத்தக்க வகையில் வேறுபடுகிறது. இந்த உயர் பண்புகளினால்
பல்வேறு வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்துறைகளில் பயன்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல், பல
துறைகளின் மேம்பாட்டிற்கு உபயோகபடுவதால் நானோதுகளை வெவ்வேறு முறைகளில்
உருவாக்குவதற்கு பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் முயற்சிக்கின்றனர். இந்த விமர்சனகட்டுரையானது நானோ
தொழில்நுட்பம் பற்றி சுருக்கமாகவும், மேலும் நானோதுகள்கள் உருவாக்கம், பண்புகள், நச்சுத்தன்மை
மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளான மருந்து மற்றும் மரபணு வழங்கல், குறியிடுதல், மற்றும் பலவற்றை
உள்ளடக்கியுள்ளது. இவைத்தவிர, நானோதுகள் உருவாக்கும் வழிமுறைகள், மேற்பரப்பு பூச்சு மற்றும்
இதனைச்சார்ந்த பயன்பாடுகள் பற்றியும் உயிர்மருத்துவ துறையில் இவற்றின் பயன்கள் குறித்தும்
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
____________________________________________________________